หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

.....................................

ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ชื่อย่อ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)

ชื่อย่อ  B.S. (Sports and Exercise Science)

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 

       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

    1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

                -  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                           ไม่น้อยกว่า        4    หน่วยกิต

                -  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ         ไม่น้อยกว่า        4    หน่วยกิต

                -  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                                   13   หน่วยกิต

                -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกิต

                -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า         3   หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต

- วิชาเฉพาะบังคับ  82   หน่วยกิต

    - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  14   หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต

3.1.3  รายวิชา

      1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต

1.1)  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                         ไม่น้อยกว่า                                        4    หน่วยกิต

         01175XXX กิจกรรมพลศึกษา                                                         1(0-2 -1)

                       (Physical Education Activities)

         และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ         ไม่น้อยกว่า                                        4    หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

 1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                                                                  13   หน่วยกิต

        01371111 สื่อสารสนเทศ                                                              1(1-0-2)

        (Information Media)

        01355xxx   ภาษาอังกฤษ                                                             9( - -  )

        (English)

        วิชาภาษาไทย                                                                             3( -  - )

1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก        ไม่น้อยกว่า                                    6   หน่วยกิต

         01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน                                                       2(2-0-4)

         (Knowledge of the Land)

         02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย                                    1(1-0-2)

         (Life Skills For Undergraduate Student)

และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า                                   3   หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 96  หน่วยกิต

  • วิชาเฉพาะบังคับ 82  หน่วยกิต 

               01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป                                            1(0-3-2)

              (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)

              01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป                                                        3(3-0-6)

              (Fundamentals of General Chemistry)

              01417111 แคลคูลัส I                                                               3(3-0-6)

              (Calculus I)

              01424111 หลักชีววิทยา                                                             3(3-0-6)

              (Principle of Biology)

              01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1                                               (0-3-2)

              (Laboratory in Biology)

              02301111** พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                   2(2-0-4)

              (Fundamental for Sports Science)

              02301113   ชีวเคมีเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                            3(3-0-6)

              (Fundamental Biochemistry for Sports Science)

              02301115 สถิติประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                2(2-0-4)

              (Application Statistics for Sports Science)

              02301121 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                   3(2-2-5)

              (Anatomical Basis in Sports Science)

              02301122 พื้นฐานสรีรวิทยาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                            3(2-2-5)

              (Physiological Basis in Sports Science)

              02301141 กีฬาแร็กเกต                                                             2(1-2-3)

              (Racket Sport)

              02301142 กีฬาทีม                                                                  2(1-2-3)

              (Team Sport)

              02301145 กีฬาทางน้ำ                                                              2(1-2-3)

              (Aquatic Sport)

              02301211 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย           2(2-0-4)

              (Ethic in Sports and Exercise Science)

              02301221** สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย                         3(2-2-5)

              (Sport and Exercise Physiology)

              02301231 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น                                              2(2-0-4)

              (Introduction to Sports Psychology)

              02301232 การเรียนรู้ทางการเคลื่อนไหว                                         2(2-0-4)

              (Motor Learning)

              02301281 การจัดการกีฬาเบื้องต้น                                               2(2-0-4)

              (Introduction to Sports Management)

              02301283 พื้นฐานการตลาดกีฬา                                                 2(2-0-4)

              (Basic Sports Marketing)

              02301311 เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                2(1-2-3)

              (Sport Science Technology)

              02301321** การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย                3(2-2-5)

              (Physical Fitness Testing and Assessment)

              02301341 หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา                                                 2(1-2-3)

              (Principles of Sports Coaching)

              02301342** การฝึกด้วยน้ำหนัก                                                 2(1-2-3)

              (Weight Training)

              02301344* เทคนิคการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย                       2(1-2-3)

              (Technique of Sport and Exercise Instruction)

              02301351 ชีวกลศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น                                       2(1-2-3)

              (Introduction to Biomechanics in Sport)

              02301361 กีฬากับการแพทย์เบื้องต้น                                          3(2-2-5)

              (Introduction to Sports and Medicine)

              02301364 การบาดเจ็บจากการกีฬาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ                 3(2-2-5)

              (Sports Injury and Rehabilitation)

              02301371 โภชนาการพื้นฐานเพื่อสุขภาพและกีฬา                             3(3-0-6)

              (Basic Nutrition for Health and Sport)

              02301411** การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย           4(0-12-6)

              (Practicum in Sports and Exercise Science)

              02301412** ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย            2(2-0-4)

              (Skill of Communication in Sports and Exercise science)

              02301491** ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                          3(3-0-6)

              (Research Methods in Sports and Exercise Science)

              02301492* โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                             1(0-3-2)

              (Project Research in Sports and Exercise Science)

              02301497 สัมมนา           1

              (Seminar)

              02301499** การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                               6(0-24-12)

              (Internship in Sports and Exercise Science)

วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

              02301112 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ                                                     2(1-2-3)

              (Sports Science for Health Promotion)

              02301114 ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                       3(3-0-6)

              (Fundamental Physics for Sports Science)

              02301143 กีฬาต่อสู้                                                                                         2(1-2-3)

              (Combative Sport)

              02301146 กีฬาไทยพื้นเมือง                                                                              2(1-2-3)

              (Thai Traditional Sport)

              02301147 กีฬาผจญภัย                                                                                   2(1-2-3)

              (Adventure Sport)

              02301148 การออกกำลังกายในน้ำ                                                                       2(1-2-3)

              (Aquatic Exercise)

              02301212 พื้นฐานการเต้นแอโรบิก                                                                       2(1-2-3)

              (Basic Aerobic Dance)

              02301213** กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                   2(1-2-3)

              (Exercise Activity for Health)

              02301214** ผู้สอนโยคะเพื่อสุขภาพ                                                                  2(1-2-3)

              (Yoga Instructor for Health)

              02301243 การเป็นผู้ฝึกกีฬาแร็กเกต                                                                    2(1-2-3)

              (Coaching in Racket Sport)

              02301244 การเป็นผู้ฝึกกีฬาทีม                                                                          2(1-2-3)

              (Coaching in Team Sport)

              02301245 การเป็นผู้ฝึกกีฬาต่อสู้                                                                       2(1-2-3)

              (Coaching in Combative Sport)    

              02301284 การจัดการการบัญชีและการเงินเบื้องต้นในองค์กรกีฬา                                   2(2-0-4)

              (Introduction to Accounting and Financial Management in Sport Organizations) 

              02301285 สังคมวิทยาการกีฬาและโอลิมปิกศึกษา                                                   2(2-0-4)

              (Sports Sociology and Olympic Education)

              02301313**  ผู้สอนเต้นแอโรบิก                                                                       2(1-2-3)

              (Aerobic Dance Instructor)

              02301312 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                          2(1-2-3)

              (Computer Application in Sports Science)

              02301314 การฝึกด้วยแรงต้านเพื่อการเสริมสร้างและกระชับกล้ามเนื้อ                                 2(1-2-3)

              (Resistance Training for Muscle Building and Firming)

              02301315 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลและการออกแบบโปรแกรการออกกำลังกาย                  2(1-2-3)

              (Personal Trainer and Exercise Program Design)

              02301316 โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ                                                   2(1-2-3)

              (Health Promotion Program for Elderly)

              02301317 โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน                                         2(1-2-3)

              (Health Promotion Program for Overweight)

              02301331 จิตวิทยาสังคมการกีฬา                                                                       2(2-0-4)

              (Social Psychology in Sport)

              02301332** การฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา                                                   2(1-2-3)

              (Psychological Skill Training in Sport)

              02301333 แรงจูงใจในการออกกำลังกายและสุขภาวะทางจิต                                         2(2-0-4)   

             (Exercise Motivation and Mental Well-Being)

              02301343 การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อกีฬา                                                   2(1-2-3)

              (Body Conditioning in Sport)

              02301345* การวิเคราะห์การแข่งขันและความสามารถทางการกีฬา                                 2(1-2-3)

              (Match and Sports Peformance Analysis) 

              02301346* ทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน                      2(1-2-3)

            (Movement Skill and Physical Fitness for Children and Youth)

              02301362 กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น                                                             2(1-2-3)

              (Introduction to Physical Therapy in Sport)

              02301363 การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ                                                   2(1-2-3)

              (Exercise Prescription for Special Populations)

              02301365*      แพทย์ทางเลือกสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา                                         2(1-2-3)

              (Alternative Medicine for Sports Science)

              02301381  การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์การกีฬา                                                   2(2-0-4)

              (Sports Promotion and Public Relations)

              02301382** การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและการออกกำลังกาย                    2(2-0-4)

              (Sport and Exercise Facilities Management)

              02301383 การจัดการการแข่งขันกีฬา                                                                       2(2-0-4)

              (Sport Event Management)

              02301384   นันทนาการชุมชนกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์                                                   2(2-0-4)

              (Community Recreation and Creative Economy)

              02301462 การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา                                                                       2(1-2-3)

              (Massage for Health and Sport)

              02301482 การจัดการการท่องเที่ยวทางการกีฬาเบื้องต้น                                                   2(2-0-4)    

              (Introduction to Sports Tourism Management)

              02301496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                         1-3

              (Selected Topics in Sports Science)

              02301498 ปัญหาพิเศษ                                                                                       1-2

              (Special Problems)

               3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

ความหมายเลขรหัสประจำวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่ 1 - 2 (02)     หมายถึง    วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขลำดับที่ 3 - 5 (301)   หมายถึง    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เลขลำดับที่ 6                 หมายถึง    ระดับชั้นปี

เลขลำดับที่ 7  มีความหมายดังต่อไปนี้ 

                   1                   หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

                   2                   หมายถึง   กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

                   3                   หมายถึง   กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

                   4                   หมายถึง   กลุ่มวิชากิจกรรมกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา                           

                   5                    หมายถึง   กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา

                   6                   หมายถึง   กลุ่มวิชากีฬากับการแพทย์

                   7                   หมายถึง   กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

                   8                   หมายถึง   กลุ่มวิชาการจัดการกีฬา

                   9                   หมายถึง   กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และฝึกงาน

เลขลำดับที่ 8             หมายถึง   ลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา

 

 

ผู้เผยแพร่/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว/บทความ/ข้อมูล : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_115a1b26
.....................................

Image
Image


Print   Email