หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

.....................................

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Athletic Training and Movement Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. (Athletic Training and Movement Science)

 3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2

3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

- สัมมนา 2 หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

3.1.3  รายวิชา

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

- สัมมนา

2 หน่วยกิต

02303597*

สัมมนา

(Seminar)

1, 1

- วิชาเอกบังคับ

6 หน่วยกิต

02303521*

กายวิภาคศาสตร์และการเคลื่อนไหวของมนุษย์

(Anatomy and Human Movement)

3(2-2-5)

02303591*

ระเบียบวิธีวิจัยทางแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

(Research Methods in Athletic Training and Movement Science)

3(3-0-6)

- วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิ

         วิชาเอกเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาอื่น หรือที่ดำเนินการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น ในรหัสระดับ 500 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายคลินิก

02303511**

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการป้องกันโรค

(Exercise for Health and Disease Prevention)

3(2-2-5)

02303512*

 

 

 

การออกกำลังกายเพื่อป้องกันและฟื้นฟูความผิดปกติทางเมตาบอลิก โรคหัวใจและหลอดเลือด

(Exercise in Prevention and Rehabilitation of Metabolic Disorder and Cardiovascular Disease)

3(3-0-6)

02303513*

การฟื้นฟูความผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงร่าง

(Rehabilitation for Musculoskeletal Disorders)

3(3-0-6)

02303514*

การบริหารจัดการสุขภาพ

(Health Administration and Management)

3(3-0-6)

02303515*

การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายคลินิก

(Practicum in Clinical Exercise Science)

 

1-3

02303598*

ปัญหาพิเศษ

(Special Problems)

1-3

 

นิสิตกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายคลินิก สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาอื่น หรือที่ดำเนินการสอนโดยคณะหรือคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

02301522

สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง

(Advanced Exercise Physiology)

3(2-2-5)

02301525

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการเสริมสร้างร่างกาย

(Physical fitness test and Body Conditioning)

3(2-2-5)

02303533**

ชีวกลศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

(Applied Biomechanics for Human Movement Analysis)

3(2-2-5)

02303592*

สถิติทางแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

(Statistics in Athletic Training and Movement Science)

3(3-0-6)

02303596*

เรื่องเฉพาะทางแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

(Selected Topics in Atheletic Training and Movement Science)

1-3

 

กลุ่มวิชาแอธเลติกเทรนนิง

02303522*

การบาดเจ็บจากการกีฬาและการจัดการ

(Sport Injuries and Management)

3(2-2-5)

02303523**

การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด

(Therapeutic Exercise)

3(2-2-5)

02303524**

กายภาพบำบัดทางการกีฬา

(Physical Therapy in Sport)

3(2-2-5)

02303525*

ภาวะทางการแพทย์และการจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับแอธเลติกเทรนนิง

(Medical Aspects and Emergency Management for Athletic Training)

3(2-2-5)

02303526*

เภสัชวิทยาทางเวชศาสตร์การกีฬา

(Pharmacology in Sports Medicine)

3(3-0-6)

02303527*

การฝึกงานทางแอธเลติกเทรนนิง

(Practicum in Athletic Training)

1-3

02303598**

ปัญหาพิเศษ

(Special Problems)

1-3

 

นิสิตกลุ่มวิชาแอธเลติกเทรนนิง สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาอื่น หรือที่ดำเนินการสอนโดยคณะหรือคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

02303513*

การฟื้นฟูความผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงร่าง

(Rehabilitation for Musculoskeletal Disorders)

3(3-0-6)

02301522

สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง

(Advanced Exercise Physiology)

3(2-2-5)

02303533**

 

ชีวกลศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

(Applied Biomechanics for Human Movement Analysis)

3(2-2-5)

02303592*

สถิติทางแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

(Statistics in Athletic Training and Movement Science)

3(3-0-6)

02303596

เรื่องเฉพาะทางแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

(Selected Topics in Atheletic Traning and Movement Science)

1-3

 

กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวมนุษย์

02303531**

ชีวกลศาสตร์ในการกีฬา

(Biomechanics in Sport)

3(2-2-5)

02303532**

ชีวกลศาสตร์ขั้นสูงในการกีฬา

(Advanced Biomechanics in Sport)

3(2-2-5)

02303533**

ชีวกลศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

(Applied Biomechanics for Human Movement Analysis)

3(2-2-5)

02303534*

ชีวกลศาสตร์คลินิก

(Clinical Biomechanics)

3(3-0-6)

02303535**

เครื่องมือและเทคนิคการทดลองทางชีวกลศาสตร์

(Instrumentation and Experimental techniques in Biomechanics)

3(2-2-5)

02303536*

พลศาสตร์ของไหลในกีฬา

(Fluid Dynamics in Sports)

3(2-2-5)

02303598**

ปัญหาพิเศษ

(Special Problems)

1-3

 

นิสิตกลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวมนุษย์ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาอื่น หรือที่ดำเนินการสอนโดยคณะหรือคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

02301522

สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง

(Advanced Exercise Physiology)

3(2-2-5)

02303592*

สถิติทางแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

(Statistics in Athletic Training and Movement Science)

3(3-0-6)

02303596

เรื่องเฉพาะทางแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

(Selected Topics in Atheletic Traning and Movement Science)

 

 

1-3

ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

02303599*

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

1-12

 

ความหมายเลขรหัสประจำวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่ 1-2 (02) หมายถึง    วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขลำดับที่ 3-5 (303) หมายถึง    สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

เลขลำดับที่ 6 (5) หมายถึง    ระดับปริญญาโท

เลขลำดับที่ 7  มีความหมายดังต่อไปนี้

1   หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายคลินิก

2   หมายถึง   กลุ่มวิชาแอธเลติกเทรนนิง

3   หมายถึง   กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวมนุษย์

9   หมายถึง   กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์

เลขลำดับที่ 8 หมายถึง   ลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา

 

 

ผู้เผยแพร่/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว/บทความ/ข้อมูล : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_115a1b26
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง