หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

.....................................

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการกีฬา)

ชื่อย่อ: วท.ม. (การจัดการการกีฬา)

ชื่อเต็ม: Master of Science (Sport Management)

ชื่อย่อ : M.S. (Sport Management)

3.1 แผน ก แบบ ก 1

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

- สัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

 

ก.วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 

- สัมมนา

2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

02302597

สัมมนา

(Seminar)

1,1

 

- วิชาเอกเลือก

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

02302591**

วิธีวิจัยทางการจัดการการกีฬา

(Research Methods in Sport Management)

3(3-0-6)

 

ข.วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

02302599

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

1-36

 

3.2 แผน ก แบบ ก 2

3.2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

- สัมมนา 2 หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

3.2.3 รายวิชา

 

ก.วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

- สัมมนา

2 หน่วยกิต

02302597

สัมมนา

(Seminar)

1,1

 

- วิชาเอกบังคับ

15 หน่วยกิต

02302511**

การจัดการการกีฬา

(Sport Management)

3(3-0-6)

02302513**

การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทางการกีฬา

(Sport Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

02302521**

การจัดการการตลาดกีฬา

(Sport Marketing Management)

3(3-0-6)

02302523**

บัญชีการเงินในธุรกิจกีฬา

(Financial Accounting for Sport Business)

3(3-0-6)

02302591**

วิธีวิจัยทางการจัดการการกีฬา

(Research Methods in Sport Management)

3(3-0-6)

 

- วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการสอนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02302512**

นโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา

(Sport Policy and Strategic Management)

3(3-0-6)

02302514**

กฎหมายกีฬา

(Sport Law)

3(3-0-6)

02302515**

กระบวนการโอลิมปิก

(Olympic Movement)

3(3-0-6)

02302522**

การจัดการระบบสารสนเทศทางการกีฬา

(Sport Information Systems Management)

3(3-0-6)

02302524**

การพัฒนาและการจัดการงานกีฬา

(Sport Event Development and Management)

3(3-0-6)

02302525**

การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา

(Risk Management in Sport)

3(3-0-6)

02302592**

การวิเคราะห์ทางสถิติทางการจัดการการกีฬา

(Statistical Analysis in Sport Management)

3(3-0-6)

02302593

การฝึกงานทางการจัดการการกีฬา

(Sport Management Internship)

3

02302596

เรื่องเฉพาะทางการจัดการการกีฬา

(Selected Topics in Sport Management)

1-3

023025698

ปัญหาพิเศษ

(Special Problem)

1-3

 

ข.วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

02302599

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

1-12

 

3.3 แผน ข

3.3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.3.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

- สัมมนา 2 หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

3.3.3 รายวิชา

 

ก.วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

- สัมมนา

2 หน่วยกิต

02302597

สัมมนา

(Seminar)

1,1

 

- วิชาเอกบังคับ

15 หน่วยกิต

02302511**

การจัดการการกีฬา

(Sport Management)

3(3-0-6)

02302513**

การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทางการกีฬา

(Sport Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

02302521**

การจัดการการตลาดการกีฬา

(Sport Marketing Management)

3(3-0-6)

02302523**

บัญชีการเงินในธุรกิจการกีฬา

(Financial Accounting for Sport Business)

3(3-0-6)

02302591**

วิธีวิจัยทางการจัดการการกีฬา

(Research Methods in Sport Management)

3(3-0-6)

 

- วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการสอนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02302512**

นโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา

(Sport Policy and Strategic Management)

3(3-0-6)

02302514**

กฎหมายกีฬา

(Sport Law)

3(3-0-6)

02302515**

กระบวนการโอลิมปิก

(Olympic Movement)

3(3-0-6)

02302522**

การจัดการระบบสารสนเทศทางการกีฬา

(Sport Information Systems Management)

3(3-0-6)

02302524**

การพัฒนาและการจัดการงานกีฬา

(Sport Event Development and Management)

3(3-0-6)

02302525**

การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา

(Risk Management in Sport)

3(3-0-6)

02302592**

การวิเคราะห์ทางสถิติทางการจัดการการกีฬา

(Statistical Analysis in Sport Management)

3(3-0-6)

02302593

การฝึกงานทางการจัดการการกีฬา

(Sport Management Internship)

1-3

02302596

เรื่องเฉพาะทางการจัดการการกีฬา

(Selected Topics in Sport Management)

1-3

023025698

ปัญหาพิเศษ

(Special Problem)

1-3

 

ข.ค้นคว้าอิสระ

6 หน่วยกิต

02302595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

3,3

 

ความหมายเลขรหัสประจำวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่ 1 -2 (02)      หมายถึงวิทยาเขตกำแพงแสน

เลขลำดับที่ 3 - 5 (302)   หมายถึง สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

เลขลำดับที่ 6            หมายถึง ปริญญาโท

เลขลำดับที่ 7 หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

1 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการการกีฬา

2 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจกีฬา

9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย ฝึกงาน เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์

เลขลำดับที่ 8  หมายถึงลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

 

 

 

ผู้เผยแพร่/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว/บทความ/ข้อมูล : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_115a1b26
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง