ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]

 

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]

รหัสอาจารย์ :   F7002 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   สิริพร  ศศิมณฑลกุล 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Siriporn  SASIMONTONKUL 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   ชีวกลศาสตร์, Mathematical Medeling of Musculoskeletal System, Optirnization 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   ชีวกลศาสตร์ 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   Ph.D.   ชีวกลศาสตร์   Oregon State University   U.S.A. 
 ปริญญาโท   วท.ม.   สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   พยาบาลและผดุงครรภ์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง