ดร.อิษฎี กุฎอิทร์ [F7030]

ดร.อิษฎี กุฎอิทร์ [F7030]

 

ดร.อิษฎี กุฎอิทร์ [F7030]

รหัสอาจารย์ :   F7030 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   อิษฎี  กุฏอินทร์ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Issadee  KUTINTARA 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   การจัดการการกีฬา 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   การตลาด การจัดการการกีฬา การจัดการการแข่งขันกีฬา 
 สาขาวิชาที่สนใจ :    
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   Ph.D.   Sport and Exercise Science   University of Northern Colorado   U.S.A. 
 ปริญญาโท   M.S.A.   Sport Administration and Technology   International Academy of Sport Science and Technology   SWAZILAND 
 ปริญญาตรี   วศ.บ.   วิศวกรรมอุตสาหการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง