ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ [F7003]

ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ [F7003]

 

ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ [F7003]

หัสอาจารย์ :   F7003 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   อาภัสรา  อัครพันธุ์ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Apasara  ARKARAPANTHU 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   โภชนาการในการออกกำลังกาย 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย โภชนาการในการออกกำลังกาย 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   ปร.ด.   โภชนศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   รังสีเทคนิค   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง