ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี [F7042]

ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี [F7042]

 

ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี [F7042]

ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   F7042 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   จตุพร  เพิ่มทรัพย์ทวี 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Jatuporn  PHOEMSAPTHAWEE 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   สรีรการออกกำลังกาย 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   สรีรการออกกำลังกายในกลุ่ม Metabolic Syndrome ภาวะ Oxidative Stress และ Immune System 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   ปร.ด.   ชีวเวชศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   สรีรวิทยาทางการแพทย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   กายภาพบำบัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ไทย 
  English Version

 

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง