ดร.พรพล พิมพาพร [F7039]

ดร.พรพล พิมพาพร [F7039]

 

ดร.พรพล พิมพาพร [F7039]

ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   F7039 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   พรพล  พิมพาพร 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Phornphon  PHIMPHAPHORN 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   ปร.ด.   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา   มหาวิทยาลัยบูรพา   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   มหิดล   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง