ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค [F7045]

ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค [F7045]

 

ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค [F7045]


รหัสอาจารย์ :   F7045 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   ปิยาภรณ์  ตุ้มนาค 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Piyaporn  TUMNARK 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   โภชนาการ 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   โภชนาการ โภชนาการการกีฬา 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   D.Sc.   Sports, Structure and Function   University of Porto   PORTUGAL 
 ปริญญาโท   วท.ม.   โภชนศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   สาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง