ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย [F7001]

ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย [F7001]

 

ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย [F7001]

รหัสอาจารย์ :   F7001 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   ราตรี  เรืองไทย 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Ratree  RUANGTHAI 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายในน้ำ 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   Ed.D.   Exercise Physiology   University of Northern Colorado   U.S.A. 
 ปริญญาโท   วท.ม.   สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   พลศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ไทย 
  English Version

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง