ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ [F7041]

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ [F7041]

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ [F7041]


ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   F7041 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   อำนวย  ตันพานิชย์ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Amnuay  TANPHANICH 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จิตวิทยา 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   บริหารจัดการกีฬา การเป็นผู้ฝึกกีฬา 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   ปร.ด.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยบูรพา   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   พลศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง