ดร.วิมลมาศ ประชากุล [F7028]

ดร.วิมลมาศ ประชากุล [F7028]

 

ดร.วิมลมาศ ประชากุล [F7028]

ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   F7028 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   วิมลมาศ  ประชากุล 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Wimonmas  PRACHAKUL 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   จิตวิทยาการกีฬา 
 สาขาวิชาที่สนใจ :    
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   ปร.ด   วิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย   มหาวิทยาลัยบูรพา   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง