ภาควิชาการจัดการการกีฬา

Image

รู้จักเรา

ภาควิชาการจัดการการกีฬา เดิมเป็นสาขาวิชาการจัดการกีฬา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และได้รับการยกฐานะเป็นภาควิชาการจัดการการกีฬา โดยได้ดำเนินการทำการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบริการวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรของเรา

Image
Image
Image

เราทำอะไรบ้าง

วิจัยและจัดทำแผนแม่บท

วิจัยและจัดทำแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 -FA Thailand

Detail

เนื้อหากำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุงเนื้อหา

Button Text

บริการวิชาการของเรา

เนื้อหากำลังดำเนินการปรับปรุง
เนื้อหากำลังดำเนินการปรับปรุง
เนื้อหากำลังดำเนินการปรับปรุง

หัวหน้าภาควิชา

Image
Image