ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Image

รู้จักเรา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เดิมเป็นสาขาวิชาสรีรวิทยาการกีฬา สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา และได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรโดยยกระดับสาขาวิชาให้เป็นภาควิชาคือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยขแนงวิชาต่าง ๆ ดังนี้
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
  • สาขาวิชาการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
  • สาขาวิชาสรีวิทยาการกีฬา
  • สาขาวิชาโภชนศาสตร์ทางการกีฬา

หลักสูตรเรา

Image
Image
Image

เราทำอะไรบ้าง

เนื้อหากำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุงเนื้อหา

Button Text

เนื้อหากำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุงเนื้อหา

Button Text

บริการวิชาการของเรา

เนื้อหากำลังดำเนินการปรับปรุง
เนื้อหากำลังดำเนินการปรับปรุง
เนื้อหากำลังดำเนินการปรับปรุง

หัวหน้าภาควิชา

Image
Image