กนกวรรณ ขัดโพธิ์ 32550074

กนกวรรณ ขัดโพธิ์ 32550074

 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

กนกวรรณ ขัดโพธิ์ 32550074

 

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวกนกวรรณ  ขัดโพธิ์

Name-Last Name

Miss Kanokwan Khatpho

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

สังกัด

งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่งงาน

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3940 -43 ต่อ 105

เบอร์โทรศัพท์

0-3435-5258

โทรสาร

0-3435-5258 ต่อ114

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ / ชำนาญงาน

งานพัสดุ

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง