ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา

ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

รหัสอาจารย์ :   F7034 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   เพ็ญนิภา  พูลสวัสดิ์ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Phennipha  PHUNSAWAT 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   การจัดการการกีฬา 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   การจัดการกีฬา นันทนาการ ท่องเที่ยว 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   การจัดการกีฬา 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ะดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   วท.ด.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ไทย 
  English Version

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง