อัญชิษฐา ภูอุดม 32550144

อัญชิษฐา ภูอุดม 32550144

 งานนโยบายและแผน ประกันคุณภาพ

อัญชิษฐา ภูอุดม 32550144

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวอัญชิษฐา ภูอุดม

Name-Last Name

Miss Aunchistha Poo-udom

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)

สังกัด

สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำแหน่งงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3943 ต่อ 104

เบอร์โทรศัพท์

034355258

โทรสาร

034355258

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ / ชำนาญงาน

 

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง