โครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 หลักการและเหตุผล


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหานักเรียนหรือเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางวิชาการสูงกว่าเยาวชนปกติในระดับเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาวิธีการส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาในสาขาที่มีศักยภาพทางวิชาการไปได้เร็วกว่าเยาวชนปกติในระดับเดียวกัน และแก้ไขปัญหาในการเบื่อหน่ายห้องเรียนของเยาวชนเก่ง ดังนั้น “โครงการเรียนล่วงหน้า” เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพทางวิชาการให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการตามความถนัดและสนใจ โครงการเรียนล่วงหน้ าเป็นโครงการที่คล้ ายคลึงกับ Advanced Placement Program (AP Program) ที่เริ่มดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2498 โดยความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับชั้นเรียน โดยได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในวิชาที่สอบผ่านเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าเป็นครั้งแรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยได้เปิดสอน 4 รายวิชาคือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

คุณสมบัติของผู้สมัคร


นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์ – คณิตฯ ไม่น้อยกว่า 2.75 (จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตจากโครงการฯ


เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมี
ศักยภาพสูง มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีผลการเรียนดีเด่นได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ
จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการให้เงินทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่นักเรียน
โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

  ปรับปรุงข้อมูล : 18/07/2562
  อ้างอิง: งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ภาพประกอบโดย:   
  ผู้แต่ง/เรียบเรียง: จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง