รับสมัครโควต้าเข้าศึกษา แบบพิเศษ รร.ละ 1 ท่าน เข้าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)

รับสมัครโควต้าเข้าศึกษา แบบพิเศษ รร.ละ 1 ท่าน เข้าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)

 1. รับสมัครโควต้าเข้าศึกษา แบบพิเศษ รร.ละ 1 ท่าน เข้าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) [ วันนี้ - 15 มีนาคม 63]

.....................................

 

     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการเปิดสอนในหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาตอบสนองความต้องการของประเทศ

    ทั้งนี้คณะวิยาศาสตร์การกีฬา ได้มอบโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้โรงเรียนละ 1 ท่าน โดยให้ทางโรงเรียนพิจารณาเสนอรายชื่อนักเรียน โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1.  มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
 2. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีคะแนนสอบวัดความราู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ONet, GAT, PAT)
 4. เรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยเรียนกลุ่ีมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าบ 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

   พร้อมส่งใบสมัครกลับมายัง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

 • พิจารณาตามลำดับคะแนน ONET, GAT, PAT และคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
  • ONET วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
  • GAT คะแนนค่าน้ำหนัก 40 %
  • PAT 1 และ PAT 2  คะแนนค่าน้ำหนัก 20 % และ 40 %

ดูรายละเอียดเพิ่่มเติมได้ที่ คุณศรีสุดา แซ่ตั้ง 034-355-258 ต่อ 110 หรือ 098-4265110 ในวันและเวลาราชการ

laughingดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ Download

 
ผู้เผยแพร่/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง