ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Tuition and Fees

Download เอกสารประกอบการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มี 3 หัวข้อทางด้านล่างนี้

  • เอกสารการขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาของบุตร Download
  • เอกสารประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ Download
  • เอกสารประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตภาคปกติ รหัส 50-54 | รหัส 55 ขึ้นไป