คณะกรรมการประจำคณะ Faculty Board

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการกีฬา กรรมการ
ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว กรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการ
กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ  กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป