คณะผู้บริหาร Board of Directors

ดร.อนามัย ดำเนตร
Anamai Damnet,PhD.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Vice President for Special Projects and Suphan Buri Establishment Campus Project, Acting Dean of Faculty of Sports Science

CV Blog

รองคณบดี และผู้บริหารระดับหน่วยงาน

Dr.Amphorn Sriyabhaya

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ
Associate Dean for Academic Research and Quality Assurance

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Paitoon Wong-Anukan

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์องค์กร
Associate Dean for Management and Corporate Strategy

Blog | Research |

Dr.Wimonmas Prachakul.

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Associate Dean for Student Affairs and Preserve art and culture.

CV(TH)| CV(EN)| Blog

Dr.Sarayut Noikasem

รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร กิจการพิเศษ และบริการวิชาการ
Assistant Dean for Corporate image Special Affairs and Academic service

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Dr.Niromlee Makaje

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Head of Department of Sports Science and Health

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Dr.Isadee Kudinthara

หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา
Head of Department of Sports Management

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Montanee Ubonsing

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
Head of Secretary

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards