คณะผู้บริหาร Board of Directors

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
Asst.Prof.Siriporn Sasimontolkul,PhD.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
DEAN

CV(TH)| CV(EN)| Blog

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้บริหารระดับหน่วยงาน

Dr.Wimonmas Prachakul.

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
Associate Dean

CV(TH)| CV(EN)| Blog

Dr.Amphorn Sriyabhaya

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Dr.Sarayut Noikasem

รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและบริการวิชาการ
Assistant Dean

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Dr.Niromlee Makaje

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Head of Department of Sports Science and Health

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Dr.Isadee Kudinthara

หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา
Head of Department of Sports Management

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Montanee Ubonsing

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
Head of Secretary

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards