คณะผู้บริหาร Board of Directors

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
Asst.Prof.Siriporn Sasimontolkul,PhD.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
DEAN

CV(TH)| CV(EN)| Blog

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้บริหารระดับหน่วยงาน

Wimonmas Prachakul, PhD.

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
Associate Dean

CV(TH)| CV(EN)| Blog

Amphorn Sriyabhaya,PhD.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
Associate Dean for Academic and Quality Assurance

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Nanthawan Theankel

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Assistant Dean

CV(TH)| CV(EN)| Blog

มณฑนีย์ อุบลสิงห์
Montanee Ubonsing

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
Secretary

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards