คณะผู้บริหาร Board of Directors

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
Asst.Prof.Siriporn Sasimontolkul,PhD.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
DEAN

Read More...

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้บริหารระดับหน่วยงาน

Wimonmas Prachakul, PhD.

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
Associate Dean

Read More...

Nanthawan Theankel

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Assistant Dean

Read More...

Itsadee Kutinthra

หัวหน้าภาควิชาการจัดการกีฬาและปฏิบัติหน้าที่แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Head of the Department Sports Management and Acting Associate Dean for Academic Affairs

Read More...

มณฑนีย์ อุบลสิงห์
Montanee Ubonsing

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
Secretary

Read More...