สิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการ

ในการเข้ามาศึกษายังคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นั้น คณะฯและมหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้นิสิตที่ศึกษาที่นี่ได้มีความสุขสบายและคอยอำนวยความสะดวกให้ในด้านต่างๆ รวมทั้งสวัสดิภาพของนิสิตทางมหาวิทยาลัยและคณะฯได้ดำเนินการส่งเสริมทางด้านสวัสดิภาพของนิสิตไว้เช่นเดียวกัน

สวัสดิการสำหรับนิสิต ด้านการรักษาพยาบาล

  • สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล จากการกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
    • กรณีอุบัติเหตุ--ได้รับการสนับสนุนในกรณี Admid ไม่เกิน 8,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ หากไม่ Admid เบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ(หลักฐานการเบิกจ่าย คือ สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบKU2 สำเนาบัตรนิสิต สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์
    • กรณีเจ็บป่วยทั่วไป (อุบัติเหตุจากการโดนสัตว์ทำร้าย เช่น สุนัขกัด หรืออาการจากอาหารเป็นพิษ) สามารุเบิกจ่ายได้ตามจริงที่ได้รักษาและสำรองเงินจ่ายไป
    • กรณีเสียชีวิต--กองทุนฯจะดำเนินการเบิกจ่ายให้นิสิตศพละ 100,000 บาท
  • การประกันกลุ่มจากบริษัทเอกชน--นิสิตทุกคนจะได้รับการทำประกันกลุ่มโดยได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลในกรณีต่าง ๆ ตามระเบียบของกรมธรรม์
  • การรักษาพยาบาลทั่วไป--ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรามีบริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ ณ สถานพยาบาลภายในมหาวิทยาลัย โดยนิสิตไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และมีบริการรถฉุกเฉินส่งต่อยังโรงพยาบาลในเครือข่าย

สวัสดิการด้านอื่น ๆ

สนามกีฬา

image image image image

ห้องปฏิบัติการ

image image image image image

ห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก

image image image image

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

image