ประวัติคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

History of Faculty of Sports Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

พ.ศ.2535-2542

ทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535 นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา” ภาควิชาฯ ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยหลักสูตรได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2537 และเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรก เมื่อภาคต้นในปีการศึกษา 2537.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2542 ในการร่วมมือกันผลิตบัณฑิต และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมพลศึกษา และบุคลากรในส่วนภูมิภาค และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่ม โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ณ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับนิสิตรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ.2542 และจึงย้ายมาจัดการเรียนการสอน ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เนื่องจากบุคลากรในส่วนภูมิภาคเข้ามาศึกษาต่อ มีจำนวนลดลง ประกอบกับจำนวนผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อส่วนใหญ่เป็นครู อาจารย์ ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปมาจากกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลมีจำนวนมากขึ้น ในปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าว ได้ดำเนินการที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


2535-2542 B.E

University Affairs University Affairs Approved the establishment of a Department of Sport Science. Faculty of Education University And announced the division. Gazette Vol 109 Part 120 days since December 18, 2535 B.E, approved the establishment of a. "The Department of Sports Science" department has prepared a Master of Science. Science of Sports The program was approved by the University on July 1, 2537 B.E and is open to students studying the first generation. When the academic year beginning in 2537 B.E.

Department of Sports Science Kasetsart University Signed technical cooperation with the Department of Physical Education on 25 January 2542 B.E in collaboration graduates. And Master of Science programs. Science, sports and special aims. The development of the Department of Physical Education And personnel in the region And neighboring provinces To increase knowledge in the field of sports science. By teaching on Saturday. And Sunday at the College of Physical Education offense. Open to students in first in 2542 B.E and then moved on to teaching at the Department of Sports Science. Faculty of Education High School The personnel in the region to continue their education has decreased along with the number of people coming to study, mainly teachers, officials and guests from Bangkok. And has a lot more metropolitan areas. In the course of such Was conducted at the Faculty of Sports Science.

พ.ศ.2543-2546

ในปี พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขยายงานไปยังส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ได้หารือร่วมกับภาควิชาฯ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีเจตนารมย์ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนในภูมิภาค มีโอกาสได้ศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาควิชาฯ จึงได้จัดทำโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคพิเศษ 2 ปีต่อเนื่องขึ้น โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดกระบี่ ได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2544

ในปี พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในระยะแรกได้ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรกจำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ในภาคต้น 2545 ปีการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอน ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนี้ได้เคลื่อนย้ายนิสิตทั้งหมดมาเรียน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา และอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


2543-2546 B.E

In the year 2544 B.E, Kasetsart University Expanded to a regional increase. Establishment campus Krabi Had discussed with the department. The teaching of Science. Science of Sports The intent is to allow students in the region. Have the opportunity to study in the field of sports science department. The project has established a Bachelor of Science degree. Science of Sport special two consecutive years or more. In collaboration with the College of Physical Education Krabi It is open to students in first semester 2544 B.E academic year.


In the year 2545 B.E, Kasetsart University Suphanburi campus in conjunction with the Department of Sports Science. Science courses at Suphanburi campus. In the first phase it would take place at the College of Physical Education. Suphan Buri is a place of teaching. The course is open to students of the first batch of two four-year course and the course is two consecutive years, beginning in the 2545 B.E academic year to complete the course. Implemented effectively Now, moving all students to study at the Faculty. Since the beginning of the academic year 2546 B.E onwards, and is under the supervision of the Board of Education.

พ.ศ.2548-2550

ในปี พ.ศ.2547 ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการโครงการจัดตั้ง "คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา" เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะในห้วงเวลาดังกล่าว ความสำคัญของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปเพื่อในการพัฒนากีฬาระดับชาติมีความจำเป็น และเป็นความต้องการอย่างรีบด่วนอย่างมาก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2548 ต่อมาในปีการศึกษา 2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในภาคต้นปีการศึกษา2549

หลังจากได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการให้จัดตั้งขึ้นที่ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ฝั่งทางทิศตะวันตกของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ในปัจจุบัน โดยก่่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 หลัง เพื่อให้ทันต่อการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2550


2548-2550 B.E

In the year 2547 B.E, the department has conducted a project. "Sports Science" to be approved by the University Council. Because of the time of such The importance of knowledge in sports science. To develop national sports are needed. And needs very urgent. The University Council Has approved the establishment of Science on 24 March 2548 B.E to the year 2549 B.E the Council of Agriculture. Approved Ph.D. Science of Sports In the meeting 12/2548 B.E dated December 27, 2548 B.E and is open to students in first semester 2549 academic year. After changing the status of sports science. University was conducted to establish that. Faculty Nakhon Pathom The area has been allocated about 10 acres of land west of the Board of Education and Science today. By building the teaching and multipurpose building number two after the turn to keep the course in the academic year 2550 B.E.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในปี พ.ศ.2550 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ดำเนินการด้านการเรียนการสอนครอบคลุมทุกระดับ ดังนี้ คือ

นอกจากนี้คณะฯ ได้เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการออกกำลังกาย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อเดือนมิถุนายน 2550

ด้วยการพัฒนาทางด้านการกีฬานั้น ส่งผลให้ความต้องการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยในการพัฒนาการกีฬามีมากขึ้น พร้อมกับศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความพร้อมเช่นเดียวกัน จึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม ดังนี้

โดยการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นทำการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และศูนย์ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ณ ชั้น 9 ศูนย์เรียนรวม 4

ปัจจุบัน คณะฯ จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี 4 ชั้นปีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงทำให้อาคาร คณะฯที่มีขนาดเล็กอยู่แล้ว เริ่มแออัดอย่างรวดเร็ว อาคารการเรียนการสอน ที่มีห้องเรียนใหญ่เพียง 2 ห้อง และห้องเรียนเล็ก 1 ห้อง นอกนั้นเป็นห้องปฏิบัติการ ซึ่งไม่เพียงพอ สำหรับการจัดชั้นเรียน และการนั่งทำงานนอกเวลาของนิสิต ในปี พ.ศ. 2551 คณะฯจึงได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขึ้นมาอีก 1 หลัง เพื่อให้นิสิตได้นั่งทำกิจกรรม และศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียนได้ อาคารหลังนี้ได้ รับการสนับสนุนจากโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ ร่วมกับเงินรายได้จากกิจกรรมผ้าป่า การศึกษาและกิจกรรมแข่งโบว์ลิ่งที่นิสิตปริญญาโทได้จัดร่วมกับคณะฯ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2552 คณะฯได้ขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยจำนวน 8 ล้านบาท เพื่อต่อเติมชั้น 3 เพิ่มเติมจากอาคารการ เรียนการสอนที่สร้างไว้ 2 ชั้น เนื่องจากเป็นอาคารที่ออกแบบรองรับ 3 ชั้นอยู่แล้ว โดยชั้น 3 จะทำ เป็นห้องเรียนทั้งหมด เพื่อให้รองรับการเรียนการสอนของนิสิตในระดับปริญญาตรีได้ทุกชั้นปี เพื่อขยายขอบข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯจึงได้มีโครงการจัดทำศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science Excellent Center) สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติการวิจัยเชิงลึกและให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา โดยศูนย์แห่งนี้จะให้บริการ วิเคราะห์และให้คำปรึกษาแก่สมาคมกีฬาต่างๆ อีกทั้งศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งที่สร้างงานวิจัยและให้บริการ วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย ดังนั้น คณะฯ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1 หลัง จากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของบุคลากรคณะฯจนมีผลงานปรากฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ก็ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับทำวิจัยเชิงลึก และอนุมัติให้คณะฯบรรจุคำของบประมาณแผ่นดิน เพื่อก่อสร้างอาคารนวัตกรรมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ไว้ในงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554 ในวงเงิน 65 ล้านบาท

image

การเริ่มก่อสร้างอาคารคณะฯ เพื่อ พ.ศ.2549-2550

image

การพัฒนาคณะปี พ.ศ.2550

image
image

อาคารนวัตกรรมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา