ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
Rehabilitation and Movement Sciences Department

Wuttigrai Noipant, Dr. rer. hum.
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
[Tel.+66 3435 5258 # 237]
[E-mail: wuttigrai.n@ku.th]

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

".............."

Asst. Prof.Siriporn Sasimontonkul, PhD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]
[Tel.+66 3435 5258 # 201]
[E-mail: fedusrs@ku.ac.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Amphorn Sriyabhaya,PhD.
ดร.อำพร ศรียาภัย [F7015]
[Tel.+66 3435 5258 # 231]
[E-mail: feduapsp@ku.ac.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Sompiya Somthavil
อาจารย์สมภิยา สมถวิล [F7024]
[Tel.+66 3435 5258 # 234]
[E-mail: sompiya.s@ku.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Pailin Phaekprakong
อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]
[Tel.+66 3435 5258 # 235]
[E-mail: fssplp@ku.ac.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Aris Kanchanasilanon
อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]
[Tel.+66 3435 5258 # 236]
[E-mail: fssark@ku.ac.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Asst. Prof.Onuma Boonyarom, PhD.
ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์ [F7038]
[Tel.+66 3435 5258 # 232]
[E-mail: onuma.b@ku.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

We Are TEAM Strong

Join Our Awesome Team with a Great Work Environment