โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
The Establishment of Rehabilitation and Movement Sciences Department

Wuttigrai Noipant, Dr. rer. hum.
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

".............."

Asst. Prof.Siriporn Sasimontonkul, PhD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Amphorn Sriyabhaya,PhD.
ดร.อำพร ศรียาภัย [F7015]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Sompiya Somthavil
อาจารย์สมภิยา สมถวิล [F7024]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Pailin Phaekprakong
อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Aris Kanchanasilanon
อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Asst. Prof.Onuma Boonyarom, PhD.
ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์ [F7038]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

We Are TEAM Strong

Join Our Awesome Team with a Great Work Environment