โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
The Establishment of Rehabilitation and Movement Sciences Department

อาจารย์สมภิยา สมถวิล [F7024]
Sompiya Somthawin

ปฏิบัติหน้าที่ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Profile | Blog | Research |

".............."

Asst. Prof.Siriporn Sasimontonkul, PhD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Amporn Sriyaphai,PhD.
ดร.อำพร ศรียาภัย [F7015]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Wuttigrai Noipant, Dr. rer. hum.
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Pailin Phaekprakong
อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Aris Kanchanasilanon
อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Onuma Boonyarom, PhD.
ดร.อรอุมา บุญยารมย์ [F7038]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

We Are TEAM Strong

Join Our Awesome Team with a Great Work Environment