ภาควิชาการจัดการกีฬา
Department of Sports Management

ดร.อิษฎี กุฎอิทร์ [F7030]
Isadee Kudinthara, PhD.

หัวหน้าภาควิชาการจัดการกีฬา
Acting Head of the Department of Sports Science and Health Sciences

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

".............."

Phennipa Poonsawat, PhD
ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Assoc. Prof.Sit Teerasorn, PhD
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ [F7035]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Dr. Sarayut Noikasem, PhD
ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม [F7036]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Choi Young Seok,Phd.

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

We Are TEAM Strong

Join Our Awesome Team with a Great Work Environment