ภาควิชาการจัดการกีฬา
Department of Sports Management

ดร.อิษฎี กุฎอิทร์ [F7030]
Isadee Kudinthara, PhD.

หัวหน้าภาควิชาการจัดการกีฬา
Acting Head of the Department of Sports Science and Health Sciences
[Tel.+66 3435 5258 # 240]
[E-mail: issadee@gmail.com]

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

".............."

Phennipa Poonsawat, PhD
ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]
[Tel.+66 3435 5258 # 243]
[E-mail: phennipha.p@ku.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Assoc. Prof.Sit Teerasorn, PhD
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ [F7035]
[Tel.+66 3435 5258 # 241]
[E-mail: sterason@gmail.com]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Dr. Sarayut Noikasem, PhD
ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม [F7036]
[Tel.+66 3435 5258 # 244]
[E-mail: nsarayut@hotmail.com]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

We Are TEAM Strong

Join Our Awesome Team with a Great Work Environment