กลุ่มงานบริหาร

มณฑนี อุบลสิงห์
Monthanee Ubonsing

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
Secretary

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

"The team's most important."

Kanokwan Kadpho

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
Head of Finance and Procurement

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Piyamas Chaenchin

หัวหน้างานบริหาร
Chief Executive

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Aunchittha Phu-udom

หัวหน้างานนโยบายและแผน
Head of Policy and Planning

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Thanaporn Dangsungnuan

ฝ่ายการเงิน
Finance department

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Patcharakorn Kamphaengsomboon

ฝ่ายการเงิน
Accounting department

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Thitirat Noonoi

ฝ่ายการเงิน
Finance

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Pornthip Sangkrinhom

ฝ่ายธุรการ
Administrative

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Sasipat Kasikul

ฝ่ายบริการวิชาการ
Academic Services

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

We Are TEAM

Join Our Awesome Team with a Great Work Environment