กลุ่มงานการศึกษา Group education services

ดลนภา การักษ์
Dolnapa Karak

หัวหน้างานบริการการศึกษา
Chief Education Services

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

"Nothing ventured, nothing gained."

Thanongsak Joiroi

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์
Audiovisual and Public Relations Department

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Chiraphassakorn Sripinpao

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
Computer Technical

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Sukanya Siboonnan

ฝ่ายกิจการนิสิต
Student Affairs

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Srisuda Seatung

ฝ่ายการศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
Education Service for Special Program

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Aranya Sodpibal

ฝ่ายบัญชีโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
Finance for Special Program

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Worawit Pumpaeng

ฝ่ายการศึกษา [บัณฑิตศึกษา]
Graduate

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Daungporn Pookung

ฝ่ายการศึกษา [บัณฑิตศึกษาโครงการภาคพิเศษ]
Graduate

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Pawarisorn Raksachit

ฝ่ายการศึกษา [บัณฑิตศึกษาโครงการภาคพิเศษ]
Graduate

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

Surasak Donpad

ฝ่ายการศึกษา [บัณฑิตศึกษาโครงการภาคพิเศษ]
Graduate

CV(TH)| CV(EN)| Blog | KM | Achievements and awards

We Are TEAM Strong

Join Our Awesome Team with a Great Work Environment