ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Department of Sports Science and health

ดร.วิมลมาศ ประชากุล [F7028]
Wimolmas Prachakul, PhD.

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Acting Head of the Department of Sports Science and Health Sciences

Profile | Blog | Research |

".............."

Asst.Prof.Ratree Ruangthai, PhD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย [F7001]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Asst. Prof.Siriporn Sasimontonkul, PhD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Dr. Apasara Arkarapanthu, PhD
ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ [F7003]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Paitoon Wonganukan
อาจารย์ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ [F7005]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Amporn Sriyaphai,PhD.
ดร.อำพร ศรียาภัย [F7015]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Wuttigrai Noipant, Dr. rer. hum.
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Sompiya Somthawin
อาจารย์สมภิยา สมถวิลย์ [F7024]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Nanthawan Theankel
อาจารย์นันทวัน เทียนแก้ว [F7025]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Pailin Phaekprakong
อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Aris Kanchanasilanon
อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Siwa Leeyawattananupong
อาจารย์ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์ [F7037]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Onuma Boonyarom, PhD.
ดร.อรอุมา บุญยารมย์ [F7038]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Pornpon Pimpaporn, PhD.
ดร.พรพล พิมพาพร [F7039]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Niromlee Makajae, Phd.
ดร.นิรอมลี มะกาเจ [F7040]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Umnoi Thanpanich, PhD.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ [F7041]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Chatuporn Peamsabtawee, PhD.
ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี [F7042]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Bhuwanad Srithon
อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน [F7043]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Ubon Thongpanya, PhD.
ดร.อุบล ทองปัญญา[F7044]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

Piyaporn Thumnak
อาจารย์ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค[F7044]

อาจารย์
Lecturer

Profile | Blog | Research |

We Are TEAM Strong

Join Our Awesome Team with a Great Work Environment