ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Department of Sports Science and health

ดร.นิรอมลี มะกาเจ [F7040]
Niromlee Makajae, Phd.

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Head of the Department of Sports Science and Health Sciences
[Tel.+66 3435 5258 # 224] [E-mail: niromlee.m@ku.th]

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

".............."

Asst.Prof.Ratree Ruangthai, PhD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย [F7001]
[Tel.+66 3435 5258 # 212]
[E-mail: ratree.r@ku.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Dr. Apasara Arkarapanthu, PhD
ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ [F7003]
[Tel.+66 3435 5258 # 222]
[E-mail: feduapa@ku.ac.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Paitoon Wonganukan
อาจารย์ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ [F7005]
[Tel.+66 3435 5258 # 211]
[E-mail: feduptw@ku.ac.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Nanthawan Theankel
อาจารย์นันทวัน เทียนแก้ว [F7025]
[Tel.+66 3435 5258 # 242]
[E-mail: fssnwt@ku.ac.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Wimolmas Prachakul, PhD.
ดร.วิมลมาศ ประชากุล [F7028]
[Tel.+66 3435 5258 # 213]
[E-mail: wimonmas.p@ku.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Siwa Leeyawattananupong
อาจารย์ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์ [F7037]
[Tel.+66 3435 5258 # 216]
[E-mail: leeya.siwa@gmail.com]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Pornpon Pimpaporn, PhD.
ดร.พรพล พิมพาพร [F7039]
[Tel.+66 3435 5258 # 223]
[E-mail: phornphon.p@ku.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Umnoi Thanpanich, PhD.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ [F7041]
[Tel.+66 3435 5258 # 210]
[E-mail: fssant@ku.ac.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Jatuporn Phoemsapthawee, PhD.
ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี [F7042]
[Tel.+66 3435 5258 # 225]
[E-mail: fssjpw@ku.ac.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Bhuwanad Srithon
อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน [F7043]
[Tel.+66 3435 5258 # 217]
[E-mail: bhuwanat.s@ku.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Ubon Thongpanya, PhD.
ดร.อุบล ทองปัญญา[F7044]
[Tel.+66 3435 5258 # 215]
[E-mail: ubon.t@ku.th]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

Piyaporn Thumnak
อาจารย์ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค[F7044]
[Tel.+66 3435 5258 # 226]
[E-mail: osumpor@hotmail.com ]

อาจารย์
Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

RAUL CALDERON, JR., M.S., PH.D.
[Tel.+66 3435 5258 # 220]
[E-mail: raul.c@ku.th]

Lecturer

CV(TH)| CV(EN)| Blog | Research |

We Are TEAM Strong

Join Our Awesome Team with a Great Work Environment