คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty of Sports Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus.

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นแหล่งความรู้ และผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพเพื่อมุ่งสู่สากลเอกลักษณ์

องค์กรแห่งศาสตร์ด้านสุขภาพและความเป็นเลิศทางการกีฬา
พันธกิจ

  • ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ควบคู่กับคุณธรรม และสามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
  • เป็นศูนย์รวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  • ศูนย์บริหารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ
  • ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

"เราพัฒนาไม่หยุดยั้งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ"

image
image
image