วิสัยทัศน์องค์กร
" คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว และการจัดการกีฬา ที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล "

Contact us we love conversations. let us talk!

Smiling Two Girls