หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

This image for Image Layouts addon

Doctor of Philosophy Program in Sports and Exercise Science ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นหลักสูตรที่มีความมุ่งมั่นผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และชี้นำเชิงวิชาการแก่สังคม ผ่านกระบวนการวิจัยขั้นสูง เพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
Image
Image

ความสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการชี้นำสังคมให้แก่สังคมฐานความรู้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ก้าวหน้าและลุ่มลึกยิ่งขึ้น และต้องมีการบูรณาการความรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้แก่ สรีรวิทยา ทักษะทางกลไกการเคลื่อนไหว โภชนาการ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น และสามารถเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างโดดเด่น ภายใต้คุณธรรม จริยธรรมและสามารถพัฒนาความรู้และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยอาศัยกระบวนการวิจัยขั้นสูง เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาของชาติและการมีสุขภาพดีของประชาชน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายระดับสูง
 • เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในสถานการณ์จริงและได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
 • เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถชี้นำและแก้ปัญหาสำคัญทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
Image
Image

หลักสูตร

  1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

  3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  3.1.2.1 หลักสูตร แบบ 1.1 

  ก. วิชาเอก       (ไม่นับหน่วยกิต)

  - สัมมนา

    4  

  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดนไม่นับหน่วยกิต

  ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต


  3.1.2.2 หลักสูตร แบบ 2.1

  ก. วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต

  - สัมมนา

    4  

  หน่วยกิต

  - วิชาเอกบังคับ 

  6  

  หน่วยกิต

  - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า

  2  

  หน่วยกิต

  ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

  3.1.3  รายวิชา

  ก. วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต

  - สัมมนา

  4  

  หน่วยกิต

  02301697**

  สัมมนา

  (Seminar)

   

  1,1,1,1

  - วิชาเอกบังคับ

  6  

  หน่วยกิต

  02301691**

  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง

  (Advanced Research Methods  in Sports and Exercise Science)

  3(2-2-5)

  02301693** 

  สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง  

  (Advanced Statistics for Sports and Exercise Science Research)

  3(3-0-6)

       
  • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

  2  

  หน่วยกิต

  ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มกลุ่มวิชาหนึ่งต่อนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาสรีรวิทยาและโภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย

  02301621**

  สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทกล้ามเนื้อ                        และฮอร์โมนขั้นสูง  

  (Advanced Neuromuscular Exercise Physiology and Hormone)

  3(3-0-6)

  02301622

  สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบหัวใจและหายใจขั้นสูง (Advanced Cardiopulmonary Exercise Physiology)              

  3(3-0-6)

  02301623

  การประยุกต์สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับนักกีฬา   

  (Exercise Physiology Application for Athletes)            

  3(2-2-5)

  02301671

  ชีวเคมีและโภชนาการสำหรับการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา             

  (Biochemistry and Nutrition for Exercise and Sport Training)

  3(3-0-6)

  02301672

  โภชนาการขั้นสูงเพื่อสุขภาพและสมรรถนะทางการกีฬา

  (Advanced Nutrition for Health and Sport Performance)

  3(3-0-6)

  02301692

  การสร้างและวิเคราะห์แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย     

  (Construction and Analysis of Physical Fitness Test)

  3(3-0-6)

  02301696**

  เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

  (Selected Topics in Sports Science)                             

  1-3

  02301698**

  ปัญหาพิเศษ

  (Special Problems)                                                  

  1-3

  - กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

  02301631

  แรงจูงใจในการกีฬาและการออกกำลังกาย

  (Motivation in Sports and Exercise)    

  3(3-0-6)

  02301632

  จิตวิทยาสังคมกับการกีฬาและการออกกำลังกาย

  (Social Psychology in Sports and Exercise)

  3(3-0-6)

  02301633

  เทคนิคและทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาขั้นสูง

  (Advanced Psychological Techniques and Skills in Sport)

  3(2-2-5)

  02301634

  จิตวิทยาการออกกำลังกาย

  (Exercise Psychology)        

  3(2-2-5)

  02301635

  การวัดและประเมินทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

  (Assessment and Evaluation in Sports and Exercise

   Psychology)                                             

  3(3-0-6)

  02301696**

  เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

  (Selected Topics in Sports Science)                             

  1-3

  02301698**

  ปัญหาพิเศษ

  (Special Problems)                                                  

  1-3


    ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 

  36 หน่วยกิต

  02301699**

  วิทยานิพนธ์

  (Thesis)

  1-36Image
แผนการศึกษา
 1. แสดงแผนการศึกษา 

แบบ 1.1 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301699

วิทยานิพนธ์

8

 

รวม

8

     

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301699

วิทยานิพนธ์

8

 

รวม

8

     

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301699

วิทยานิพนธ์

8

 

รวม

8

     

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301699

วิทยานิพนธ์

8

 

รวม

8

     

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301699

วิทยานิพนธ์

8

 

รวม

8

     

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301699

วิทยานิพนธ์

8

 

รวม

8

 

แบบ 2.1

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301693


02301691


02301697

สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง

สัมมนา  

3(3-0-6)


3(2-2-5)


1

 

รวม

7( - - )

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

วิชาเอกเลือก อย่างน้อย

2

02301697

สัมมนา

1

 

รวมอย่างน้อย

3( - - )          ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301697

สัมมนา

1

02301699

วิทยานิพนธ์

10รวม

11            

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301697

สัมมนา

1

02301699

วิทยานิพนธ์

10

 

รวม

11             

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301699

วิทยานิพนธ์

10

 

รวม

10           

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301699

วิทยานิพนธ์

6

 

รวม

6         บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์