สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

This image for Image Layouts addon

Master of Science Program in Sports and Exercise Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งหมายพัฒนาองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
Image
Image

ความสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการทำงานในสังคมฐานความรู้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่กว้างขวางขึ้น และต้องมีการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้แก่ สรีรวิทยา การวิเคราะห์ทักษะทางกลไกการเคลื่อนไหว โภชนาการและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น และมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรมและสามารถพัฒนาความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยอาศัยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของชาติและการนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาและส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี
  • เพื่อผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายทางด้านความเป็นเลิศทางการกีฬาและการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี
Image
Image

หลักสูตร

  1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

         3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2

               3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

               3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า

24 หน่วยกิต

 

- สัมมนา

 2 

หน่วยกิต

 

 

- วิชาเอกบังคับ

15 

หน่วยกิต

 

 

- วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

 

ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

             

               3.1.3 รายวิชา

ก. วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

 

- สัมมนา

2 หน่วยกิต

 

02301597**

สัมมนา

(Seminar)

1,1

 

- วิชาเอกบังคับ

15 หน่วยกิต

 

02301522**

สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง

(Advanced Sport and Exercise Physiology)

3(2-2-5)

 

02301531**

จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Sport and Exercise Psychology)

3(2-2-5)

 

02301571**

โภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Nutrition for Sport and Exercise)

3(3-0-6)

 

02301591**

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

(Research Methods in Sports and Exercise Science)

3(2-2-5)

 

 

 

 

 

02301592**

สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

(Research Statistics in Sports and Exercise Science)

3(2-2-5)

 

- วิชาเอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า

7 หน่วยกิต

 

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

 

02301523

สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทกล้ามเนื้อ 

(Exercise Physiology of Neuromuscular System)

3(2-2-5)

 

02301524

สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ 

(Exercise Physiology of Circulatory and respiratory System)

3(2-2-5)

 

02301525**

การประเมินสมรรถภาพทางกายขั้นสูง

(Advanced Physical Fitness assessment)

3(2-2-5)

 

02301526

สรีรวิทยาการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอน

(Sport Physiology for Coaches)

3(2-2-5)

 

02301527

การทดสอบทางสรีรวิทยาสำหรับนักกีฬา

(Physiological Testing for Athletes)

3(2-2-5)

 


02301532

การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นสูง

(Advanced Motor Skill Learning)

3(2-2-5)

02301533

เทคนิคและทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา

(Techniques and Skills in Sport Psychology)

3(2-2-5)

02301534**

การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Sport and Exercise Psychology Counseling)

3(2-2-5)

02301535**

การวัดทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Assessment of Sport and Exercise Psychology)

3(2-2-5)

02301536**

จิตวิทยาและการปรับพฤติกรรมการออกกำลังกาย

(Psychology and Behavior Modification in Exercise)

3(2-2-5)

02301537

จิตสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Psychophysiology in Sport and Exercise)

3(3-0-6)

02301538

อิทธิพลของจิตวิทยาสังคมกับการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Impact of Social Psychology in Sport and Exercise)

3(3-0-6)

 

 

 

02301539

จิตวิทยาการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอน

(Sport Psychology for Coaches)

2(1-2-3)

02301541**

กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา

(Coaching Process)

2(2-0-4)

02301542

การจัดอบรมเป็นผู้ฝึกกีฬา

(Professional Coaching Clinic)

2(1-2-3)

02301543

การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายในการกีฬา

(Strength and Body Conditioning in Sport)

3(2-2-5)

02301544

กลยุทธ์และการวางแผนการฝึกสำหรับกีฬาทีม

(Training Strategy and Planning for Team Sport)

2(1-2-3)

02301545

กลยุทธ์และการวางแผนการฝึกสำหรับกีฬาบุคคล

(Training Strategy and Planning for Individual Sport)

2(1-2-3)

02301546*

การกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ

(Exercise Prescription for Fitness and Health)

3(2-2-5)

02301572**

โภชนาการสำหรับนักกีฬา

(Nutrition for Athletes)

3(2-2-5)

02301573*

โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

(Nutrition for Weight Control)

3(2-2-5)

02301581

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

(Sports Science Instrumentation)

2(1-2-3)

02301582

เทคนิคคอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

(Computer Techniques in Sports Science)

3(2-2-5)

02301596**

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

(Selected Topics in Sports and Exercise Science)

1-3

02301598**

ปัญหาพิเศษ

(Special Problems)

1-3

นอกจากนี้ นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ในรหัสระดับ 500 ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข.วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

 

02301599

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

1-12

Image
แผนการศึกษา

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

 

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301522

สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง

                     3(2-2-5)

02301531

จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

                     3(2-2-5)

02301571

โภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย

                     3(3-0-6)

 

รวม

                     9(7-4-16)

 

 

 

 

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

                     3(3-2-5)

02301592

สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

                     3(3-2-5)

02301597

สัมมนา

                     1

 

วิชาเอกเลือก

                     3( - - )

 

รวม

                     10( - - )

 

 

 

 

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301597

สัมมนา

1

02301599

วิทยานิพนธ์

6

 

วิชาเอกเลือก

4

 

รวม

11

 

 

 

 

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02301599

วิทยานิพนธ์

6

 

รวม

6

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์