ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Image

รู้จักเรา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เดิมเป็นสาขาวิชาสรีรวิทยาการกีฬา สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา และได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรโดยยกระดับสาขาวิชาให้เป็นภาควิชาคือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยขแนงวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
 • สาขาวิชาการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
 • สาขาวิชาสรีวิทยาการกีฬา
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์ทางการกีฬา

หลักสูตรเรา

Image
Image
Image

เราทำอะไรบ้าง

เนื้อหากำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุงเนื้อหา

Button Text

เนื้อหากำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุงเนื้อหา

Button Text

บริการวิชาการของเรา

หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย

หัวหน้าหน่วย :

ดร.พรพล  พิมพาพร

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย

- ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

บริการ

 • ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประชาชนทั่วไป
 • ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย
 • ให้บริการงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หน่วยพัฒนาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าหน่วย :

ดร.นันทวัน เทียนแก้ว

อาจารย์ประจำหน่วย :

บริการ

 • ให้บริการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายเทียบเท่า ฟิตเนสเอกชน  เช่น           แอโรบิกด๊านซ์ โยคะ ซุมบา       แอโรบิกชกมวย เป็นต้น
 • ให้บริการครูฝึกสอนตัวต่อตัว (Personal Trainer)
 • ให้คำแนะนำและจัดโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการรักษาโรค
 • ให้บริการและจัดอบรมด้านกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และจัดอบบรมการเป็นผู้นำการเต้นแอโรบิกขั้นต้น

 

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  นางสาวศศิร์ภัทร กสิกุล

หน่วยพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ

อาจารย์ประจำหน่วย :

- อ.ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์

- อ.ภูวนารถ ศรีทน

- อ.ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ

- ดร.อุบล ทองปัญญา

บริการ

 • ให้บริการด้านการทดสอบทางสรีรวิทยา และสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการและการออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาประเภทต่าง ๆ
 • ให้บริการด้านการวิเคราะห์เกมการแข่งขันและความสามารถของนักกีฬาในด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านทักษะ และด้านยุทธวิธีที่ใช้ขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน
 • ให้บริการงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หน่วยโภชนาการสุขภาพและกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ดร.สุรัสวดี สมนึก

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์

- ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค

บริการ

 • การประเมินภาวะโภชนาการของร่างกาย ทั้งจากสัดส่วน การประเมินทางชีวเคมี การประเมินทางคลินิก รวมทั้งการประเมินอาหารที่บริโภค
 • การคัดกรองทางโภชนาการ
 • จัดกิจกรรมทางโภชนาการที่ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย เช่น การประกวดเมนูชูสุขภาพ จัดกิจกรรมทำอาหารว่างสำหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬา และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้บริการด้านวิจัยทางโภชนาการ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการออกกำลังกาย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

หน่วยจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ดร.วิมลมาศ ประชากุล

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์

บริการ

 • การให้คำปรึกษาและการฝึกทางด้านจิตวิทยาการกีฬา
 • ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ
 • ให้บริการงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หัวหน้าภาควิชา

Image
Image

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์