Image
Image
สารสนเทศนิสิต
หน่วยกิจกรรม
เกรดออนไลน์
Account นนทรี
ค่าเทอม
ประเมินการเรียนการสอน
ตารางสอบ
ลงทะเบียน WIFI

No item found!

กิจกรรม ภาคต้น 62 ภาคปลาย 62 ภาคฤดูร้อน 63 ระบบสารสนเทศ
 • นิสิตใหม่ :บันทึกประวัติผ่านระบบ และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี(Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบ
จ.10 - พฤ. 13 มิ.ย.62 (TCAS 1 - 4)    

https://isea.ku.ac.th/STDWeb

https://accounts.ku.ac.th

 • นิสิตใหม่ :ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) Login เข้าระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา เพื่อพิมพ์ใบชําระเงิน ( KU9) ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
พฤ.20 - อ.25 มิ.ย. 62     https://isea.ku.ac.th/EDUWeb
 • วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร นิสิตต้องชําระเงินก่อน 2 วันทําการจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิตได้ตามวันและเวลาที่กําหนด
 จ.24 มิ.ย. - อา.7 ก.ค.62  จ.18 พ.ย. - อา.1 ธ.ค.62  ศ.17 - อา.19 เม.ย.63  
 • นิสิตที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ให้ทําคําร้องขอผ่อนผัน โดยดําเนินการผ่านอ.ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาคณบดีและนําส่งกองบริหารวิชาการและนิสิต
 จ.24 มิ.ย. - อา.7 ก.ค.62  จ.18 พ.ย. - อา.1 ธ.ค.62  ศ.17 - อา.19 เม.ย.63  
 • นิสิตที่มี หนี้สินค้างชําระ เนื่องจากกู้ยืมเงินจากกองทุนกรอ. และกยศ. ไม่เพียงพอหรือขอผ่อนผันไว้ ต้องชําระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน
 จ.24 มิ.ย. - อา.7 ก.ค.62  จ.18 พ.ย. - อา.1 ธ.ค.62  ศ.17 - อา.19 เม.ย.63  
 •  บางเขน/กําแพงแสน :นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 ต้องเข้าพบอ.ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้อ.ที่ปรึกษาเห็นชอบและปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
 จ.24 มิ.ย. - ศ.19 ก.ค.62  จ.18 พ.ย. - ศ.13 ธ.ค.62    
 •  วันจองหอพักออนไลน์และเข้าหอพักสําหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
 ส. 22 - จ. 24 มิ.ย. 62      
 •  โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง
 จ. 24 มิ.ย. 62      
 •  วันรับมอบตัวเป็นนิสิตใหม่
 พ. 26 - พฤ. 27 มิ.ย. 62      
 •  โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
 ส. 29 - อา. 30 มิ.ย. 62      
 • วันรับบัตรประจําตัวนิสิตใหม่
 จ.1 - อ.2 ก.ค. 62      
 •  วันกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและวันรับน้องใหม่
 จ. 1 - อา.14 ก.ค. 62      
 •  วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิตสําหรับนิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้วก่อน 2 วันทําการ
  • นิสิตรหัส 59 และน้อยกว่า
  • นิสิตรหัส 60
  • นิสิตรหัส 61
  • นิสิตรหัส 62


อ. 9 ก.ค. 62

พ. 10 ก.ค.62
พฤ. 11 ก.ค.62
ศ. 12 ก.ค.62


อ.3 ธ.ค. 62

พฤ. 5 ธ.ค. 62
ศ. 6 ธ.ค. 62
พ. 4 ธ.ค. 62


อ. 21 เม.ย. 63

พ. 22 เม.ย.63
พฤ.23 เม.ย.63
ศ. 23 เม.ย. 63
 
 •  วันสุดท้ายของการรายงานมคอ.3 และ 4 ออนไลน
 อา.14 ก.ค.62   อา.8 ธ.ค.62    
 • วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน)
 • วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา
 • วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและชําระเงินล่าช้าที่กองบริหารวิชาการและนิสิต
 จ.15 ก.ค.62   จ.9 ธ.ค.62   จ.27 เม.ย.63  
 •  วันลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคารล่าช้าและลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กําหนดให้
 • วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
 จ.15 - ศ.19 ก.ค.62
(ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
 จ.9 - ศ.13 ธ.ค. 62
(ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
 จ.27 เม.ย. - ศ.1 พ.ค. 63
(ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
 https://isea.ku.ac.th/EDUWeb
 •  วันลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคารล่าช้าและลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กําหนดให้
 จ. 22 - ศ. 26 ก.ค. 62
(ยื่นเอกสาร KU1)
 จ. 16 - ศ. 20 ธ.ค. 62
(ยื่นเอกสาร KU1)
 จ. 4 - ศ. 8 พ.ค. 63
(ยื่นเอกสาร KU1)
 
 •  วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
 (ยื่นเอกสาร KU3 Online)  (ยื่นเอกสาร KU3 Online)  (ยื่นเอกสาร KU3 Online)  https://isea.ku.ac.th/EDUWeb
 •  วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
 พ. 24 ก.ค.62  พ. 18 ธ.ค.62  พ. 6 พ.ค.63  
 •  กิจกรรมปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ
 ศ. 26 ก.ค. 62      
 •  วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชาโดยไม่บันทึกอักษร Wในใบรายงานผลการศึกษา
 ส. 27 ก.ค. - อ. 13 ส.ค.62  ส.21 ธ.ค.62- อ.7 ม.ค.63  ส. 9 พ.ค.-อ. 26 พ.ค.63  
 •  วันบันทึกขอจบการศึกษาสําหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาผ่านระบบและหลังบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะต้นสังกัด
 จ.29 ก.ค. -อ.13 ส.ค.62  จ.23 ธ.ค. - อ.7 ม.ค.63  จ. 11- อ. 26 พ.ค.63  https://regis.ku.ac.th/cpcmns/requestV2/
 •  วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พุทธศักราช 2559
 อ.30 ก.ค.62  จ.23 ธ.ค.62    
 •  วันไหว้ครู
 พฤ.1 ส.ค.62      
 •  วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมขอจบล่าช้า
 พ. 14 ส.ค.62  พ. 8 ม.ค.63  พ. 27 พ.ค.63  
 •  วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชาโดยบันทึกอักษร Wในใบรายงานผลการศึกษา หมายเหตุ :หากดําเนินการเรียบร้อยแล้วนิสิตต้องพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 พ.14 ส.ค. - อา.29 ก.ย.62  พ.8 ม.ค. - อา.16 ก.พ.63    
 •  นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บครั้งที่ 1
 จ.26 - ศ.30 ส.ค.62  จ.20 - ศ. 24 ม.ค.63    
 •  วันสอบกลางภาค
 ส.31 ส.ค. - อา.8 ก.ย.62  ส.25 ม.ค. - อา.2 ก.พ.63    
 •  อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บครั้งที่ 1
 จ.9 ก.ย.62  พ.12 ก.พ.63    
 •  วันสุดท้ายของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 พฤ.12 ก.ย.62  พฤ.6 ก.พ.63    
 •  วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมสําหรับนิสิตที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561
 ส. 21 ก.ย.62      
 •  วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
 จ.14 - ศ.18 ต.ค.62      
 •  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
 จ.21 - ศ.25 ต.ค.62      
 •  วันสุดท้ายของการขอเทียบรายวิชาสําหรับนิสิตเข้าใหม่
 ศ.1 พ.ย.62      
 •  วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาล่าช้าถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต
ศ.1 พ.ย.62 ศ.20 มี.ค.63 ศ.22 พ.ค.63  
 •  นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บครั้งที่ 2
 • อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
จ.4 - อา.10 พ.ย.62 จ.23 - อา.29 มี.ค.63    
 •  วันสุดท้ายการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้าถึงกองบริหารวิชาการและนิสิต
ศ.8 พ.ย.62 ศ.27 มี.ค.63    
 •  วันสุดท้ายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตร
  • นิสิตภาคปกติ
  • นิสิตภาคพิเศษ


ศ.8 พ.ย.62

อา.10 พ.ย.62


ศ.27 มี.ค.63

อา.29 มี.ค.63


ศ.29 พ.ค.63

ศ.29 พ.ค.63
 
 •  วันสอบไล่**
  จ.11 - ศ.22 พ.ย.62   จ.30 มี.ค. -
ศ.10 เม.ย.63
  ส.30 พ.ค. - จ.1 มิ.ย.63  
 •  วันสถาปนาวิทยาเขตกําแพงแสน
อ. 12 พ.ย. 62      
 •  วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit-Exam)
    ส.11 - อา.12 เม.ย.63
* เฉพาะนิสิตรหัส 60
(หลักสูตร 4 ปี ) และนิสิต
รหัส 59 (หลักสูตร 5 ปี )
   
 •  วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) 
  • นิสิตหลักสูตรปกติ
  • สําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี)
จ.25 พ.ย.62
พฤ.16 เม.ย.63
จ.9 มี.ค.63
อ.2 มิ.ย.63  
 •  วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่จะจบการศึกษา
    อ.2 มิ.ย.63  
 •  งานเกษตรกําแพงแสน
อา.1 - อ.10 ธ.ค.62      
 •  วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล
  จ.2 ธ.ค.62   จ.20 เม.ย.63   จ.8 มิ.ย.63  
 •  อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บครั้งที่ 2
  ศ.6 ธ.ค.62   ศ.24 เม.ย.63  -  
 •  วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนนสําหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา
  จ.9 ธ.ค.62   จ.27 เม.ย.63   ศ.12 มิ.ย.63  
 •  วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก(คะแนน F) โดยอัตโนมัต
  ศ.27 ธ.ค.62   ศ.15 พ.ค.63   ศ.3 ก.ค.63  
 •  วันสุดท้ายของการรายงานมคอ.5 และ 6 ออนไลน์
  พ. 25 .ค. 62   ส.16 พ.ค.63  -  
 •  วันสุดท้ายของการรายงานมคอ.7 ออนไลน์
 -   จ. 15 มิ.ย. 63  -  

ข้อมูลอ้างอิงจาก : กองบริหารวิชาการและนิสิต Update: วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

1 พ.3 ก.ค. 62  Freshy Day (บริเวณรอบสระพระพิรุณ) ส่วนกลาง
2 ศ.5 ก.ค. 62 โครงการสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 1 เวลา 14.00 - 18.00 น. คณะฯ  กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
3 ส.6 ก.ค. 62 โครงการสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 2 เวลา 14.00 - 18.00 น. คณะฯ กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
4 อา.7 ก.ค. 62  สภาพบนิสิต เวลา 07.00 - 10.30 น. ห้องคอนเวนชั่นฯ ส่วนกลาง
5 อา.7 ก.ค. 62 โครงการสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 3 เวลา 14.00 - 18.00 น. คณะฯ กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
6 จ.8 ก.ค. 62 โครงการสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 4 เวลา 14.00 - 18.00 น. คณะฯ กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
7 อ..9 ก.ค. 62 โครงการสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 5 เวลา 14.00 - 18.00 น. คณะฯ กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
8 พ.10 ก.ค. 62 โครงการสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 6 เวลา 14.00 - 18.00 น. คณะฯ กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
9 พฤ.11 ก.ค. 62 โครงการสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 7 เวลา 06.00 - 10.00 น. คณะฯ กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
10 พฤ.11 ก.ค. 62 กิจกรรมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (10.00 - 12.00 น.) กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
11 พฤ.11 ก.ค. 62 กิจกรรมพี่น้องคล้องสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (Walk Rally) (13.00 - 15.30น.) สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
12 พฤ.11 ก.ค. 62 โครงการบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (17.00 - 21.30 น.) ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
13 จ. 15 ก.ค 62 วันเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ส่วนกลาง/คณะ
14 ศ.19 ก.ค. 62 ประกวดร้องเพลง มก. นิสิตชั้นปีที่ 1 ส่วนกลาง
15 ศ. 26 ก.ค. 62 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562) ส่วนกลาง
16 27-29 ก.ค.62 โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ชุมชน กิจการนิสิตคณะ
17 พฤ. 1 ส.ค. 62 โครงการเกษตราบูชาครู (8.30 - 12.00 น.) กิจกรรมบังคับ ปี 1 ห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ส่วนกลาง
18 พฤ. 1 ส.ค. 62 โครงการเกษตราบูชาครู (13.00 - 16.30 น.) กิจกรรมบังคับ ปี 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจการนิสิตคณะ
19 ส. 3 ส.ค. 62 โครงการพัฒนาวิทยาเขต กิจกรรมบังคับ ส่วนกลาง
20 ศ. 9 ส.ค. 62 โครงการปลูกวันแม่ กิจกรรมบังคับ ปี 1  
21 ส. 10 ส.ค. 62 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3-4)  ส่วนกลาง
22 ส.31 ส.ค. - อา.8 ก.ย. 62 วันสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ส่วนกลาง
23 9-13 ก.ย.62 โครงการสัมมนานิสิตพบผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา (ภาคต้น) **สัปดาห์แรกหลังสอบเสร็จ** กิจการนิสิตคณะ
24  ก.ย.62 เชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สำหรับนิสิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอประกาศจากมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง
25 ส.28 ก.ย. 62 การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร(คณะ) กิจกรรมบังคับ  คณะ
26 ส.28 ก.ย. 62 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะ
27 อา 29 ก.ย. 62 การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร(วิทยาเขต)  วข.กพส.
28 ส.5 ต.ค 62 การฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  วข.บางเขน
29 ศ.11 ต.ค 62 วันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  (รับจริง) วข.บางเขน
30 จ. 11 - ศ. 22 พ.ย. 62 สอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ส่วนกลาง/คณะ
31 จ.11 พ.ย. 62 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ส่วนกลาง/คณะ
32 อ.12 พ.ย. 62 วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ส่วนกลาง
33 อา.1 - อ.10 ธ.ค. 62 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเนื่องในงานเกษตรกำแพงแสน ส่วนกลาง/คณะ
34 จ.9 ธ.ค 62 วันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ส่วนกลาง
35 ส.11 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ 2563 ส่วนกลาง
36 ม.ค.-63 โครงการเปิดรั้วนนทรี อบก./สโมฯ/คณะ
37 ส. 25 ม.ค - อา.2 ก.พ.63 วันสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ส่วนกลาง
38 3-7 ก.พ.63 โครงการสัมมนานิสิตพบผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา (ภาคปลาย)  **สัปดาห์แรกหลังสอบเสร็จ** กิจการนิสิตคณะ
39 ก.พ 63 โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กิจการนิสิตคณะ
40 ศ. 21- อา23 ก.พ.63 การแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ส.22 ก.พ.63) กิจการนิสิตคณะ/สโมฯ
41 ส. 14 มี.ค. 63 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน กิจกรรมบังคับ ปี 4 การศึกษา
42 อา. 15 มี.ค. 63 โครงการปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมบังคับ ปี 4 กิจการนิสิตคณะ
43 อา. 15 มี.ค. 63 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องวิทย์กีฬา (บายเนียร์) สโมสรฯ
44 จ. 23 มี.ค 63 ครบรอบวันสถาปนาคณะ 15 ปี คณะ
45 พ. 5 มี.ค 63 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิต กิจการนิสิตคณะ
46 จ. 30 มี.ค- ศ 10 เม.ย. 63 วันสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ส่วนกลาง
47 เม.ย.-63 กิจกรรมวันสงกรานต์ ส่วนกลาง&คณะ
48 พฤ. 16 เม.ย 63 ปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ส่วนกลาง
49 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต  กิจการนิสิตคณะ
 - ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 - ฝึกงานต่างประเทศ
 - อบรมภาษาอังกฤษ
1 2-10 ธค.62  งานเกษตร กำแพงแสน ส่วนกลาง
       
Image
Image

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์