Previous Next

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ KM DAY

ผลงานและกิจกรรม KM Hits: 346

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ KM DAY  2562

.....................................

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ KM Day 2562 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขกำแพงแสน โดยครั้งนี้นายจริภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้าได้ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อเรื่อง "ชีวิตกล้วย ๆกับ Google" โดยมีเนื้อหาในการจัดการความรู้เรื่องการนำเทคโนโลยีของ Google  มาใช้งานในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประจำเพื่อให้สามารถทำงานได้ไว คล่องตัว ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธภาพในการทำงานมากขึ้น อาทิเช่น การใช้ Google sheet ในการแก้ปัญหางานสารบรรณการออกเลขงานสารบรรณ การติดตามเอกสารต่าง ๆ ลดการใช้งานกระดาษและช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลและร่วมกันแก้ไขตรวจสอบข้อมูลด้วยกัน

: ภาพต้นฉบับทั้งหมด
: ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย
บรรณาธิการ : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

Print