KUSSHigh Performance Unit

เกี่ยวกับเรา

-ให้บริการด้านการทดสอบทางสรีรวิทยา และสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬาประเภทต่าง ๆ

-ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการและการออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาประเภทต่าง ๆ

-ให้บริการด้านการวิเคราะห์เกมการแข่งขันและความสามารถของนักกีฬาในด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านทักษะ และด้านยุทธวิธีที่ใช้ขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน

-ให้บริการงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE