KUSS Sports Business Development Unit

เกี่ยวกับเรา

-การให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย จัดกิจกรรม CSR

-การให้บริการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกาย จัดทำแผนกลยุทธ์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนการตลาดกีฬา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทางการกีฬา จัดทำการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการจัดกิจกรรมกีฬา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันกีฬา การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!


Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.

LEARN MORE