หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก Hits: 429

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

.....................................

ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการกีฬา)

ชื่อย่อ: ปร.ด. (การจัดการการกีฬา)

ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Sport Management)

ชื่อย่อ : Ph.D. (Sport Management)

3.1 แบบ 1.1

3.1.1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร

. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

          - สัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

          - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

          - สัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

02302697 สัมมนา                                                             1,1,1,1

(Seminar)

          - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

02302691** วิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการการกีฬา                     3(3-0-6)

(Advanced Research Methods in Sport Management)

. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

02302699 วิทยานิพนธ์ 1-48

(Thesis)

3.2 แบบ 2.1

3.2.1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

3.2.2. โครงสร้างหลักสูตร

. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

          - สัมมนา 4 หน่วยกิต

02302697 สัมมนา                                                                                                               1,1,1,1

(Seminar)

          - วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต

02302691** วิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการการกีฬา                                                                       3(3-0-6)

(Advanced Research Methods in Sport Management)

          - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

                    02302611** การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการกีฬาระดับมหภาค                     3(3-0-6)

(Analysis of Macro-level Sport Policy and Strategy)

                    02302612** การวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทางการกีฬา                               3(3-0-6)

(Sport Human Resource Management)

                    02302621** การวิเคราะห์การตลาดขั้นสูงทางการจัดการการกีฬา                               3(3-0-6)

(Advanced Marketing Analysis in Sport Management)

                    02302622** การจัดการบัญชีการเงินขั้นสูงทางการจัดการการกีฬา                               3(3-0-6)

(Advanced Financial Accounting Management in Sport

Management)

                    02302623** เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการกีฬา                               3(3-0-6)

(Information Technology for Sport Communication)

                    02302624 ประเด็นด้านธุรกิจกีฬาและการกีฬาอาชีพ                                                   3(3-0-6)

(Issues in Sports Business and Professional Sports)

                    02302625* การจัดการอุตสาหกรรมกีฬา                                                             3(3-0-6)

(Sport Industry Management)

                    02302626* เศรษฐศาสตร์ทางการกีฬา                                                             3(3-0-6)

(Sport Economics)

                    02302692** การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางการจัดการการกีฬา                               3(3-0-6)

(Advanced Statistical Analysis in Sport Management)

                    02302693** การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการการกีฬา                                         3(3-0-6)

(Qualitative Research in Sport Management)

                    02302696 เรื่องเฉพาะทางการจัดการการกีฬา                                                             1-3

(Selected Topics in Sport Management)

                    02302698 ปัญหาพิเศษ                                                                                 1-3

(Special Problems)

. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

                    02302699 วิทยานิพนธ์                                                                                 1-36

(Thesis)

รายวิชาพื้นฐาน

                    02302511 การจัดการการกีฬา                                                                       3(3-0-6)

(Sport Management)

                    02302591 วิธีวิจัยทางการจัดการการกีฬา                                                             3(3-0-6)

(Research Methods in Sport Management)

                    02302592 การวิเคราะห์ทางสถิติทางการจัดการการกีฬา                                         3(3-0-6)

(Statistical Analysis in Sport Management)

 

ความหมายเลขรหัสประจำวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาหลัก (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่ 1 -2 (02) หมายถึง    วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขลำดับที่ 3 - 5 (302) หมายถึง    สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

เลขลำดับที่ 6 หมายถึง    ระดับชั้นปี

เลขลำดับที่ 7  มีความหมายดังต่อไปนี้

1  หมายถึง   กลุ่มวิชาการจัดการการกีฬา

2  หมายถึง    กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจกีฬา

9  หมายถึง    กลุ่มวิชาวิจัย ฝึกงาน เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์

เลขลำดับที่ 8  หมายถึงลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

 

 

ผู้เผยแพร่/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว/บทความ/ข้อมูล : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_115a1b26
.....................................

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง