หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

.....................................

ชื่อเต็ม (ภาษไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Sports and Exercise Science)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Sports and Exercise Science)

 

3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า

24 หน่วยกิต

 

- สัมมนา

 2  

หน่วยกิต

 

- วิชาเอกบังคับ

15  

หน่วยกิต

 

- วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า

7  

หน่วยกิต

ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

. วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า24 หน่วยกิต

 

 

- สัมมนา

2 หน่วยกิต

02301597**

สัมมนา

(Seminar)

1,1

 

- วิชาเอกบังคับ

15 หน่วยกิต

02301522**

สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง

(Advanced Sport and Exercise Physiology)

3(2-2-5)

02301531**

จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Sport and Exercise Psychology)

3(2-2-5)

02301571**

โภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Nutrition for Sport and Exercise)

3(3-0-6)

02301591**

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

(Research Methods in Sports and Exercise Science)

3(2-2-5)

02301592**

สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

(Research Statistics in Sports and Exercise Science)

3(2-2-5)

 

- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

7 หน่วยกิต

 

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 7หน่วยกิต

02301523

สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทกล้ามเนื้อ  

(Exercise Physiology of Neuromuscular System)

3(2-2-5)

02301524

สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ  

(Exercise Physiology of Circulatory and respiratory System)

3(2-2-5)

02301525**

การประเมินสมรรถภาพทางกายขั้นสูง

(Advanced Physical Fitness assessment)

3(2-2-5)

02301526

สรีรวิทยาการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอน

(Sport Physiology for Coaches)

3(2-2-5)

02301527

การทดสอบทางสรีรวิทยาสำหรับนักกีฬา

(Physiological Testing for Athletes)

3(2-2-5)

02301532

การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นสูง

(Advanced Motor Skill Learning)

3(2-2-5)

02301533

เทคนิคและทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา

(Techniques and Skills in Sport Psychology)

3(2-2-5)

02301534**

การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Sport and Exercise Psychology Counseling)

3(2-2-5)

02301535**

การวัดทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Assessment of Sport and Exercise Psychology)

3(2-2-5)

 

 

 

02301536**

จิตวิทยาและการปรับพฤติกรรมการออกกำลังกาย

(Psychology and Behavior Modification in Exercise)

3(2-2-5)

02301537

จิตสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Psychophysiology in Sport and Exercise)

3(3-0-6)

02301538

อิทธิพลของจิตวิทยาสังคมกับการกีฬาและการออกกำลังกาย

(Impact of Social Psychology in Sport and Exercise)

3(3-0-6)

02301539

จิตวิทยาการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอน

(Sport Psychology for Coaches)

2(1-2-3)

02301541**

กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา

(Coaching Process)

2(2-0-4)

02301542

การจัดอบรมเป็นผู้ฝึกกีฬา

(Professional Coaching Clinic)

2(1-2-3)

02301543

การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายในการกีฬา

(Strength and Body Conditioning in Sport)

3(2-2-5)

02301544

กลยุทธ์และการวางแผนการฝึกสำหรับกีฬาทีม

(Training Strategy and Planning for Team Sport)

2(1-2-3)

02301546

การกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ

(Exercise Prescription for Fitness and Health)

3(2-2-5)

02301572**

โภชนาการสำหรับนักกีฬา

(Nutrition for Athletes)

3(2-2-5)

02301573*

โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

(Nutrition for Weight Control)

3(2-2-5)

02301581

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

(Sports Science Instrumentation)

2(1-2-3)

02301582

เทคนิคคอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

(Computer Techniques in Sports Science)

3(2-2-5)

 

 

 

02301596**

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

(Selected Topics in Sports and Exercise Science)

1-3

02301598**

ปัญหาพิเศษ

(Special Problems)

1-3

นอกจากนี้ นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ในรหัสระดับ 500 ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

.วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

02301599**

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

1-12

 

ความหมายเลขรหัสประจำวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ประกอบด้วย 8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับทั้ 1-2 (02) หมายถึง วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขลำดับที่ 3-5 (301) หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เลขลำดับที่ 6 (5) หมายถึง ระดับชั้นปี

เลขลำดับที่ 7 มีความหมายถึงต่อไปนี้

2 หมายถึง กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

3 หมายถึง กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

4 หมายถึง กลุ่มวิชาการเป็นผู้ฝึกกีฬา

7 หมายถึง กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

8 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และ

 วิทยานิพนธ์

เลขลำดับที่ 8                  หมายถึง    ลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา

 

 

ผู้เผยแพร่/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว/บทความ/ข้อมูล : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_115a1b26
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง