ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลคณบดี

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติเป็นอย่างดี แน่นอนว่ากว่าที่จะได้รับการยอมรับเช่นนั้น นิสิตต้องผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติมาแล้วอย่างเข้มข้นภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นเป็นการศคึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในสหวิทยาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย และการจัดการกีฬา ที่มีคุณธรรม มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
Image
Image