ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Image

รู้จักเรา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว เดิมเป็นสาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา ต่อคณะได้กำหนดให้เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว จนกระทั้งมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งจัดตั้งเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว โดยเรามีการดำเนินการการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา อาทิเช่น สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา การดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การนวดสำหรับนักกีฬา เป็นต้น

หลักสูตรของเรา

Image
Image

เราทำอะไรบ้าง

ร่วมจัดและออกบริการ

ร่วมจัดและออกบริการ KU Sport Injury and Rehabilitation Center ในงานวิ่ง RUN for Andaman 2018

Detail

เนื้อหากำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุงเนื้อหา

Button Text

บริการวิชาการของเรา

เนื้อหากำลังดำเนินการปรับปรุง
เนื้อหากำลังดำเนินการปรับปรุง
เนื้อหากำลังดำเนินการปรับปรุง

หัวหน้าภาควิชา

No item found!

Image
Image