ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ [F7030]

ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ [F7030]

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาธุรกิจ

ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ [F7030]

นาย อิษฎี กุฏอินทร์
Mister Issadee Kutintara
 • Internal Line : 3942 ext 240
 • External Line : 0-3435-5258 ext 240
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาการจัดการการกีฬา
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   Ph.D.   Sport and Exercise Science   University of Northern Colorado   U.S.A. 
 ปริญญาโท   M.S.A.   Sport Administration and Technology   International Academy of Sport Science and Technology   SWITZERLAND 
 ปริญญาตรี   วศ.บ.   วิศวกรรมอุตสาหการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • การตลาดกีฬา
 • การจัดการการกีฬา
 • การจัดการแข่งขันกีฬา
 • Sport Marketing
 • Sport Management
 • Sport Event Management
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  English Version

 

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง