ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ [F7003]

ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ [F7003]

 

ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ [F7003]

นางสาว อาภัสรา อัครพันธุ์
Miss Apasara Arkarapanthu
  • Internal Line : 3940 ext 222
  • External Line : 0-3435-5258 ext 222
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพฯ)  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
ปริญญาเอก   ปร.ด.   โภชนศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   รังสีเทคนิค   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง