ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี [F7042]

ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี [F7042]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Hits: 1270

 

ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี [F7042]

นาง จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี
Missis Jatuporn Phoemsapthawee
  • Internal Line : 3940 ext 225
  • External Line : 0-3435-5258 ext 225
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   ปร.ด.   ชีวเวชศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   สรีรวิทยาทางการแพทย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   กายภาพบำบัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ไทย 
  English Version

 

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง