ดร.พรพล พิมพาพร [F7039]

ดร.พรพล พิมพาพร [F7039]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Hits: 1780

 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ดร.พรพล พิมพาพร [F7039]

นาย พรพล พิมพาพร
Mister Phornphon Phimphaphorn
 • Internal Line : 3940- ext 223
 • External Line : 0-3435-5258 ext 223
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   ปร.ด.   สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา   มหาวิทยาลัยบูรพา   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   มหิดล   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • Exercise Physiology
 • Fitness Testing
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
 • รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  English Version

 

Image
Image

 
Print

บทความที่เกี่ยวข้อง