ดร.สุรัสวดี สมนึก [F7047]

ดร.สุรัสวดี สมนึก [F7047]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Hits: 1228

 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการโภชนาการเพื่อสุขภาพและกีฬา

ดร.สุรัสวดี สมนึก [F7047]

นางสาว สุรัสวดี สมนึก
Miss Surasawadee Somnuk
  • Internal Line :
  • External Line :
  • Fax :
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 
ปริญญาเอก   ปร.ด.   วิทยาศาสตร์การแพทย์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   โภชนศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   พย.บ.   การพยาบาลและผดุงครรภ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ไทย 

 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   ปร.ด.   วิทยาศาสตร์การแพทย์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   โภชนศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   พย.บ.   การพยาบาลและผดุงครรภ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ไทย 
  English Version

 

Image
Image

 
Print

บทความที่เกี่ยวข้อง