ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ [F7041]

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ [F7041]

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ [F7041]

ว่าที่ร้อยตรี อำนวย ตันพานิชย์
Acting Second Lieutenant Amnuay Tanphanich
 • Internal Line : 3940 ext 210
 • External Line : 0-3435-5258 ext 210
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   ปร.ด.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยบูรพา   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   พลศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • พลศึกษา
 • Sports and Exercise Psychology
 • Sports Science
 • Physical Education
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
 • ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง