ภาควิชาการจัดการการกีฬา

Image

รู้จักเรา

ภาควิชาการจัดการการกีฬา เดิมเป็นสาขาวิชาการจัดการกีฬา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และได้รับการยกฐานะเป็นภาควิชาการจัดการการกีฬา โดยได้ดำเนินการทำการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบริการวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรของเรา

Image
Image
Image

เราทำอะไรบ้าง

วิจัยและจัดทำแผนแม่บท

วิจัยและจัดทำแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 -FA Thailand

Detail

เนื้อหากำลังปรับปรุง

ขออภัยกำลังปรับปรุงเนื้อหา

Button Text

บริการวิชาการของเรา

หน่วยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ดร.อิษฎี กุฏอินทร์

- ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม

- ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์

- รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์

บริการ

  • การให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย จัดกิจกรรม CSR
  • การให้บริการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกาย จัดทำแผนกลยุทธ์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนการตลาดกีฬา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทางการกีฬา จัดทำการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการจัดกิจกรรมกีฬา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันกีฬา การวิเคราะห์ความคุ้มค่า
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หัวหน้าภาควิชา

Image
Image