ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย 32554182

ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย 32554182

 งานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า 32556172

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า 32556172

 งานดิจิทัลและสื่อสารองค์กร

สุกัญญา ศิบุญนันท์ 32556246

สุกัญญา ศิบุญนันท์ 32556246

 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

วรวิทย์ พุ่มแพง 52560076

วรวิทย์ พุ่มแพง 52560076

 งานบัณฑิตศึกษาและการวิจัย

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์